واحد ساخت قالب اکستروژن


ﯾﮑﯽ از اﻓﺘﺨﺎرات صنایع آلومینیوم رحمتی واحد ﻗﺎﻟﺐﺳﺎزی ﻣﺪرن آن می‌باﺷﺪ. تمامی مراحل طراحی تا ساخت قالبها در این ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم می‌گیرد.
گفتنی است که ساخت قالب اکستروژن از دو بخش طراحی و ساخت تشکیل می‌شود. بخش مهم و حساس طراحی نقشه قالب بدست تکنیسین این واحد و به کمک نرم‌افزارهای Autocad و Catia انجام می‌شود. در بخش ساخت قالب نیز، ابتدا در مرحله ماشین‌کاری اجزای یک قالب بر اساس طرح نقشه توسط دستگاه‌های تراشکاری و ماشینکاری CNC ساخته و پس از طی مراحل سختی‌سازی فولاد، وایرکات، اسپارک‌کاری، تنش‌زدایی فولاد، سنگ‌کاری و فیلرکاری؛ قطعات تولید شده در مرحله مونتاژ با دقت بر روی هم نصب می‌شوند تا قالب نهایی بدست آمده و بعد از گذراندن تست‌های مربوطه و نمونه‌گیری، روانه بخش تولید شود.